دولت در سال 1400

افزایش فروش اوراق بدهی

فروش اوراق بنا بر برنامه ریزی های صورت گرفته در بودجه 1400 به نسبت سال گذشته دوبرابر شده است

امروز آقای علیزاده، عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای عالی بورس گفت:

فروش اوراق بنا بر برنامه ریزی های صورت گرفته در بودجه ۱۴۰۰ به نسبت سال گذشته دوبرابر شده است. نا گفته نماند که فروش اوراق از جانب دولت میتواند در یک مقطع زمانی به پیشبرد طرح های تولیدی و اقتصادی کمک کند.

اگر فروش اوراق در سال گذشته به طور مثال به ۶۰ هزار میلیارد تومان میرسید، در بودجه امسال این امر حدود پنچاه درصد افزایش داشته است.