شفاف سازی صورت‌های مالی سازمان بورس

هزینه فرهنگ سازی تقریبا برابر نظافت ساختمان بورس

رئیس سازمان بورس در اقدامی تحسین برانگیز صورت‌های مالی این سازمان را منتشر کرد. این صورت‌های مالی حاوی نکات جالبی بود. حدود ۶ میلیارد تومان برای رستوران و تقریبا سه برابر آن صرف هزینه برای فرهنگ سازی و اطلاع رسانی شده بود.

هزینه فرهنگ سازی تقریبا برابر نظافت ساختمان بورس

دهقان دهنوی رئیس سازمان بورس در یک حرکت تحسین برانگیز و در راستای شفاف سازی بیشتر، صورت‌های مالی سازمان بورس را در معرض دید عموم قرار داد. این صورت‌های مالی حاوی نکات جالبی بود که به بررسی برخی از این نکات خواهیم پرداخت.

رشد ۴ برابری درآمد‌های عملیاتی

در بخش درآمد‌های عملیاتی، درآمد سازمان بورس و اوراق بهادار در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل از رشد چشمگیری برخوردار بوده است به طوری که درآمد سازمان از ۵۷۱ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸ به ۲.۰۵۷ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ رسیده و این عدد در گروه نیز با رشدی حدود ۳۰۰ درصدی به ۳.۹۶۱ میلیارد تومان رسیده است.

سرانه حقوق پرداختی به پرسنل چقدر بود؟

تعداد کارکنان سازمان در سال ۱۳۹۷ تعداد ۵۱۷ نفر بوده که نسبت به سال ۱۳۹۸، ۰.۱ درصد رشد داشته است. این افزایش نیرو در گروه بیشتر بوده به طوری که در سال ۱۳۹۹ با تعداد ۱.۲۲۶ نفر، حدود ۰.۱۴ درصد رشد کارکنان گروه نسبت به سال ۱۳۹۸ بوده است.

میزان حقوق پرداختی سرانه به پرسنل سازمان بورس سالانه حدود ۲۰۰ میلیون تومان بوده و این عدد در گروه، سرانه ۲۴۶ میلیون تومان بوده است. این مبالغ به عنوان پاداش پایان سال، سایر پاداش ها، پرداخت پاداش کارایی و افزایش در مبلغ بیمه عمر و پس انداز کارکنان بیان شده است.

هزینه فرهنگ سازی و اطلاع رسانی چقدر بود؟

در بخش هزینه‌های اداری در سال ۱۳۹۹، ۹۴ میلیارد تومان هزینه‌های اداری سازمان بورس بوده که نسبت به سال ۱۳۹۸ از رشدی ۶۳ درصدی برخوردار بوده است، در این میان می‌توان به هزینه‌های حدودا ۱۱ میلیارد تومانی خدمات نظافت ساختمان سازمان بورس، هزینه حدود ۶ میلیارد تومانی رستوران، هزینه ۳.۴ میلیارد تومانی آگهی و تبلیغات و هزینه ۱۹ میلیارد تومانی فرهنگ سازی و اطلاع رسانی اشاره نمود. هم چنین رشد هزینه‌های اداری در گروه ۱۱۲ درصد بوده و بالغ بر ۱۶۰ میلیارد تومان شده است.

درآمد ۳.۹ میلیارد تومانی سازمان از اجاره

در بخش سایر درآمد‌ها و هزینه‌های غیر عملیاتی درآمد سازمان حدود ۲۶۴ میلیارد تومان و درآمد گروه حدود ۵۳۵ میلیارد تومان بوده است که از این مقدار سود حاصل از سرمایه گذاری نزد بانک‌ها برای سازمان حدود ۲۶۰ میلیارد تومان و برای گروه حدود ۵۰۰ میلیارد تومان و درآمد حاصل از اجاره برای سازمان ۳.۹ میلیارد تومان و برای گروه ۴.۸ میلیارد تومان را به خود اختصاص داده اند.

وضعیت سرمایه گذاری های بلندمدت و کوتاه مدت چگونه بود؟

در بخش سرمایه گذاری‌های بلند مدت سرمایه گذاری سازمان بورس ۲.۳۶۸ میلیارد تومان و در گروه ۲.۲۷۹ میلیارد تومان بوده که عمده این سرمایه گذاری‌ها در سهام شرکت‌های فرعی، سپرده بانکی، صندوق تثبیت بازار سرمایه و صندوق توسعه بازار سرمایه بوده است.

دربخش سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت نیز سازمان ۶۷۴ میلیارد تومان و در گروه ۲.۰۵۵ میلیارد تومان سرمایه گذاری شده که این سرمایه گذاری‌ها در سپرده‌های بانکی، صندوق با درآمد ثابت و اسناد خزانه اسلامی بوده است.

گفتگوی مشروح با عضو سابق شورای‌ عالی بورس